Stem van de mummie

Britse wetenschappers zijn er begin januari 2020 met geavanceerde technieken in geslaagd een meer dan drieduizend jaar oude Egyptische mummie uit het Leeds City Museum weer een stem te geven. Ze maakten een gedetailleerde scan van het strottenhoofd van priester Nesyamon, maakten daar een 3D-print van en zorgden er met speciale apparatuur voor dat de gekopieerde keel echt geluid kon produceren.

Lees het artikel: Zo klinkt de stem van een 3000 jaar oude Egyptische mummie.

Luister hier naar het: stemgeluid van de mummie.

Boekenmarkt in Leiden

Op zondag 2 februari 2020 organiseert het Rijksmuseum van Oudheden een boekenmarkt, waaraan verschillende partijen zullen bijdragen. Friends of Saqqara is aanwezig met een rijk assortiment aan tweedehands boeken, voornamelijk over het oude Egypte: van informatieve en kinderboeken tot studie- en wetenschappelijke boeken.

  • Tijd: 10.00-16.30 uur
  • Plaats: Taffehzaal, Rijksmuseum van Oudheden, Rapenburg 28 Leiden.
  • Entree: gratis

De andere aanbieders zijn:

  • de RMO-museumwinkel: oude RMO-publicaties, tentoonstellingscatalogi, lithografieën, plus korting op geselecteerd winkelassortiment;
  • de RMO-museumbibliotheek en de NINO-bibliotheek: doublures (afgeschreven bibliotheekboeken: overwegend wetenschappelijke publicaties);
  • Ex Oriente Lux en NINO: oudere en recente publicaties (wetenschappelijk en populair-wetenschappelijk).

Informatie via: Boekenmarkt 2020 Rijksmuseum van Oudheden – Leiden.

Hathor in een Grieks graf

Op woensdag 18 december 2019 werd bekend gemaakt dat archeologen twee koninklijke graven hebben ontdekt in Griekenland. In de graven lagen juwelen en kunstvoorwerpen die meer dan 3000 jaar oud zijn. De vondsten omvatten een gouden ring met stieren geflankeerd door bundels gerst en een hanger met de Egyptische godin Hathor. De Amerikaanse onderzoekers zeggen dat hun ontdekking nieuwe aanwijzingen oplevert voor vroege Myceense handel met Egypte. De graven liggen in de buurt van het paleis van Pylos uit de bronstijd, in het zuiden van de Peloponnesos. Ze liggen niet ver van een ander belangrijk graf dat in 2015 is ontdekt en waarvan wordt aangenomen dat het heeft toebehoord aan een vroege heerser van de stad.
Lees het artikel: Bronze Age royal tombs unearthed in Greece.

Mummies met vetkegels

Op dinsdag 17 december 2019 werden de resultaten van een onderzoek gepresenteerd aan mummie die zijn gevonden in graven te tell el-Amarna. Van de Egyptenaren was tot nu toe alleen uit grafschilderingen bekend dat zij geparfumeerde kegeltjes vet op hun pruiken droegen. Twee mummies van vrouwen tonen voor het eerst aan dat de vetkegels in driedimensionale vorm bestonden. Een van de kegeltjes is aan een nader onderzoek onderworpen. Het is ongeveer 10 centimeter breed en 8 centimeter hoog. De kegel – die in zes stukken uiteen is gebroken – blijkt hol te zijn en lijkt vanbinnen bekleed te zijn geweest met een inmiddels vergane stof.
Lees het artikel: Voor het eerste zijn oude Egyptenaren met kegeltjes op hun hoofd teruggevonden.

Toetanchamon in Luik

Vanaf zaterdag 14 december 2019 tot en met zondag 31 mei 2020 is in Luik de bijzondere tentoonstelling ‘Toetanchamon, de ontdekking van de vergeten farao’ te zien.

De kern van de tentoonstelling wordt gevormd door een replica van de grafkamer van Toetanchamon. Ook de voorwerpen die zich in het graf van Toetanchamon bevonden zijn grotendeels als replica’s te bewonderen. Vele andere Egyptische voorwerpen die worden getoond zijn echter authentiek. Deze zijn echter niet afkomstig uit het graf van de jonge farao. Vele originele topstukken zijn in bruikleen gegeven door Europese musea of zijn afkomstig uit bijzondere privéverzamelingen. Het Koninklijk Paleis van België heeft ook een aandeel in de tentoonstelling. Voor het eerst worden namelijk persoonlijke objecten en foto’s getoond die in de jaren twintig van de vorige eeuw hebben toebehoord aan koningin Elisabeth.

De Egyptische voorwerpen zijn verspreid over 1800 m2 tentoonstellingsruimte en worden getoond in het prachtig ontworpen stationsgebouw Gare des Guillemins. Bekijk voor een sfeer impressie de video van 2:06 Toutankhamon à la Gare.
Kijk voor meer informatie en het reserveren van tickets onder: Toetanchamon in Luik.

Koningin Hetepheres

Op 2 februari 1925 ontdekte de Egyptische fotograaf Mohamadien Ibrahim in Gizeh per toeval het begin van een 24 meter diepe grafschacht. Ibrahim werkte voor het archeologische team van de Harvard University – Boston Museum of Fine Arts expeditie dat onder leiding stond van de Amerikaanse egyptoloog Georg Reisner. Bij het zoeken naar een goede plaats voor zijn statief stuitte hij op een laagje gips dat was aangebracht over mooi afgewerkte stukken kalksteen. Toen deze stenen platen waren verwijderd, kwam een trap te voorschijn. Deze leidde naar een schacht, waar in het verleden waarschijnlijk nooit een bouwwerk overheen heeft gestaan. Later dat jaar trof Reisner op de bodem van de schacht een met stenen geblokkeerde wand van een nog ongeschonden grafkamer aan. Deze bevatte de grafinventaris van koningin Hetepheres, de moeder van Choefoe.

Bekijk de Engelstalige reconstructie video: Tour the tomb of Queen Hetepheres.

Lezing in Loeksor

Op vrijdag 29 november 2019 gaf egyptoloog Huub Pragt een Engelstalige lezing in Loeksor. Deze lezing van ongeveer 90 minuten kon door iedereen worden bijgewoond en vond plaats in het Nile Valley Hotel in Luxor-Bayrat. De lezing droeg de titel The Semenkhkara Enigma.
Aanvang: 14.00 uur
Kosten: gratis
Switch to: English

Voor wie in het Dal der Koningen het relatief kleine reeds in de oudheid geschonden graf KV55 oorspronkelijk was bedoeld, blijft de grote vraag. De grote verwarring over KV55 begon feitelijk al op het moment dat Theodore Davis in 1907 het graf binnenging. Een deurvleugel van een vergulde houten schrijn toont Achnaton samen met zijn moeder Teje. De cartouches van Achnaton waren echter overal uitgewist. Dit schrijn moet eerder zijn gebruikt voor de bijzetting van Teje in het koningsgraf in Tell el-Amarna. In de grafkamer van KV55 trof Davis ook een met halfedelstenen ingelegde en met goud beklede houten mummiekist aan. Deze kist is eerder gebruikt voor een vrouw, maar later aangepast voor een koning. Ook hier waren de cartouches uitgewist en het onderste deel van het smalle gouden gezichtsmasker was met geweld verwijderd. Naast de kist lag een zwaar gehavende mummie van een man op de vloer. In de grafkamer trof Davis ook vier zogenoemde ‘magische stenen’ aan waarop de naam van Achnaton staat geschreven. De vier kanopen waren oorspronkelijk bedoeld voor Kiya, de bijvrouw van Achnaton. De opschriften op deze kruiken uit albast zijn vrijwel volledig uitgewist. Aanpassingen aan de vier deksels van de kruiken in de vorm van een mensenhoofd maken duidelijk dat een koninklijke ureaus is toegevoegd. Geen enkel voorwerp uit KV55 verwijst naar een vorst met de naam Semenchkara. Ook is geen enkel voorwerp uit het graf tevoorschijn gekomen waarbij de naam van diens Grote Koninklijke Echtgenote Meritaton staat weergegeven. Toch nemen vele onderzoekers aan dat het graf KV55 voor farao Semenchkara was bestemd.

The Semenkhkara Enigma

On Friday, November 29, 2019, Egyptologist Huub Pragt gave a lecture in Luxor. This 90-minute lecture took place in the Nile Valley Hotel in Luxor-Bayrat.
Start: 2 p.m.
Cost: free admission
Switch to: Dutch

For whom tomb KV55, which had already been violated in ancient times, was originally intended, remains a big question. The confusion about this relatively small tomb in the Valley of the Kings actually started immediately after Theodore Davis discovered it in 1907. A gilded wooden panel of a shrine shows Akhenaten together with his mother Tiye. The cartouches of Akhenaten, however, were erased. The shrine must have been used earlier for the burial of Tiye in the royal tomb in Tell el-Amarna. In the burial chamber of KV55, Davis also found a wooden coffin inlaid with semi-precious stones. This chest was previously used for a woman, but later adapted for a king. Here too, the cartouches had been erased and the lower part of the golden mask had been removed by force. A heavily battered mummy of a man lay on the floor next to the coffin. In the burial chamber, Davis also found four so-called magic bricks on which the name of Akhenaten is written. The four canopic jars that Davis found were originally intended for Kiya, the concubine of Akhenaten. The inscriptions on these alabaster jars are almost completely erased. Adjustments to the four lids of the jars indicate that a royal uraeus has been added to the human heads. No object from KV55 refers to a king named Semenkhkara. Neither has any object emerged from that tomb displaying the name of his Great Royal Wife Meritaton. Yet many researchers assume that KV55 was intended for Pharaoh Semenkhkara.

Workshop Egyptisch tekenen

Op zaterdag 30 november 2019 organiseert Stichting Archeologisch Erfgoed Luxor een workshop “Egyptisch tekenen”. Deze workshop is gratis voor donateurs van Stichting Archeologisch Erfgoed Luxor. Bent u geen donateur? U kunt voor € 10 deelnemen aan deze workshop. De opbrengst komt ten goede aan het veldwerkproject in Theban Tomb 45 in Luxor! 

Tijdens deze workshop leert u over oud-Egyptische tekentechnieken, en in het bijzonder hoe het tekenproces verliep, van het aanbrengen van rasters voor het vaststellen van de menselijke verhoudingen tot aan het tekenen of inkerven van de uiteindelijke figuren op de wand. Speciale aandacht in deze workshop krijgt het gebruik van de rastertechniek tijdens de verschillende perioden van de Egyptische geschiedenis, en hoe deze techniek invloed had op verschillende iconografische stijlen. Daarna kunt u zelf aan de slag met het toepassen van deze oud-Egyptische tekentechnieken en kunt u aan de hand van mooie voorbeelden zelf het “Egyptisch tekenen” in de praktijk brengen!

Datum: zaterdag 30 november 2019

Tijd: 15:00-17:00

Locatie: Universiteit Leiden, Lipsius gebouw, zaal 148 (Cleveringaplaats 1, 2311 BD Leiden)

Maximum deelnemers: 20 personen. Donateurs krijgen voorrang.

Docent: egyptologe Emmely Koornstra

Aanmelden kan via: Stichting Archeologisch Erfgoed Luxor.