Lezing in Loeksor

Op vrijdag 29 november 2019 gaf egyptoloog Huub Pragt een Engelstalige lezing in Loeksor. Deze lezing van ongeveer 90 minuten kon door iedereen worden bijgewoond en vond plaats in het Nile Valley Hotel in Luxor-Bayrat. De lezing droeg de titel The Semenkhkara Enigma.
Aanvang: 14.00 uur
Kosten: gratis
Switch to: English

Voor wie in het Dal der Koningen het relatief kleine reeds in de oudheid geschonden graf KV55 oorspronkelijk was bedoeld, blijft de grote vraag. De grote verwarring over KV55 begon feitelijk al op het moment dat Theodore Davis in 1907 het graf binnenging. Een deurvleugel van een vergulde houten schrijn toont Achnaton samen met zijn moeder Teje. De cartouches van Achnaton waren echter overal uitgewist. Dit schrijn moet eerder zijn gebruikt voor de bijzetting van Teje in het koningsgraf in Tell el-Amarna. In de grafkamer van KV55 trof Davis ook een met halfedelstenen ingelegde en met goud beklede houten mummiekist aan. Deze kist is eerder gebruikt voor een vrouw, maar later aangepast voor een koning. Ook hier waren de cartouches uitgewist en het onderste deel van het smalle gouden gezichtsmasker was met geweld verwijderd. Naast de kist lag een zwaar gehavende mummie van een man op de vloer. In de grafkamer trof Davis ook vier zogenoemde ‘magische stenen’ aan waarop de naam van Achnaton staat geschreven. De vier kanopen waren oorspronkelijk bedoeld voor Kiya, de bijvrouw van Achnaton. De opschriften op deze kruiken uit albast zijn vrijwel volledig uitgewist. Aanpassingen aan de vier deksels van de kruiken in de vorm van een mensenhoofd maken duidelijk dat een koninklijke ureaus is toegevoegd. Geen enkel voorwerp uit KV55 verwijst naar een vorst met de naam Semenchkara. Ook is geen enkel voorwerp uit het graf tevoorschijn gekomen waarbij de naam van diens Grote Koninklijke Echtgenote Meritaton staat weergegeven. Toch nemen vele onderzoekers aan dat het graf KV55 voor farao Semenchkara was bestemd.

The Semenkhkara Enigma

On Friday, November 29, 2019, Egyptologist Huub Pragt gave a lecture in Luxor. This 90-minute lecture took place in the Nile Valley Hotel in Luxor-Bayrat.
Start: 2 p.m.
Cost: free admission
Switch to: Dutch

For whom tomb KV55, which had already been violated in ancient times, was originally intended, remains a big question. The confusion about this relatively small tomb in the Valley of the Kings actually started immediately after Theodore Davis discovered it in 1907. A gilded wooden panel of a shrine shows Akhenaten together with his mother Tiye. The cartouches of Akhenaten, however, were erased. The shrine must have been used earlier for the burial of Tiye in the royal tomb in Tell el-Amarna. In the burial chamber of KV55, Davis also found a wooden coffin inlaid with semi-precious stones. This chest was previously used for a woman, but later adapted for a king. Here too, the cartouches had been erased and the lower part of the golden mask had been removed by force. A heavily battered mummy of a man lay on the floor next to the coffin. In the burial chamber, Davis also found four so-called magic bricks on which the name of Akhenaten is written. The four canopic jars that Davis found were originally intended for Kiya, the concubine of Akhenaten. The inscriptions on these alabaster jars are almost completely erased. Adjustments to the four lids of the jars indicate that a royal uraeus has been added to the human heads. No object from KV55 refers to a king named Semenkhkara. Neither has any object emerged from that tomb displaying the name of his Great Royal Wife Meritaton. Yet many researchers assume that KV55 was intended for Pharaoh Semenkhkara.

Workshop Egyptisch tekenen

Op zaterdag 30 november 2019 organiseert Stichting Archeologisch Erfgoed Luxor een workshop “Egyptisch tekenen”. Deze workshop is gratis voor donateurs van Stichting Archeologisch Erfgoed Luxor. Bent u geen donateur? U kunt voor € 10 deelnemen aan deze workshop. De opbrengst komt ten goede aan het veldwerkproject in Theban Tomb 45 in Luxor! 

Tijdens deze workshop leert u over oud-Egyptische tekentechnieken, en in het bijzonder hoe het tekenproces verliep, van het aanbrengen van rasters voor het vaststellen van de menselijke verhoudingen tot aan het tekenen of inkerven van de uiteindelijke figuren op de wand. Speciale aandacht in deze workshop krijgt het gebruik van de rastertechniek tijdens de verschillende perioden van de Egyptische geschiedenis, en hoe deze techniek invloed had op verschillende iconografische stijlen. Daarna kunt u zelf aan de slag met het toepassen van deze oud-Egyptische tekentechnieken en kunt u aan de hand van mooie voorbeelden zelf het “Egyptisch tekenen” in de praktijk brengen!

Datum: zaterdag 30 november 2019

Tijd: 15:00-17:00

Locatie: Universiteit Leiden, Lipsius gebouw, zaal 148 (Cleveringaplaats 1, 2311 BD Leiden)

Maximum deelnemers: 20 personen. Donateurs krijgen voorrang.

Docent: egyptologe Emmely Koornstra

Aanmelden kan via: Stichting Archeologisch Erfgoed Luxor.

Ontdekking in Sakkara

Op zaterdag 23 november 2019 werd in een persconferentie, gehouden bij de piramide van Djoser te Sakkara, een belangrijke ontdekking bekend gemaakt.

Het gaat om een verzameling van 75 houten en bronzen beelden van katten in verschillende vormen en maten. De voorwerpen zijn uit verscheidene graven voor heilige dieren afkomstig uit het gebied dat bekend staat als het Boebasteion. Ook is een groep gemummificeerde katten gevonden in 25 houten kisten met deksels versierd met hiërogliefen. Zeer waarschijnlijk hebben de archeologen ook gemummificeerde leeuwenwelpen van enkele maanden oud gevonden in een graftombe. Verder werden houten beelden getoond van dieren en vogels waaronder een apis-stier, een mangoest, een ibis, een valk en een jakhals. Archeologen hebben ook een grote scarabee gemaakt van steen aangetroffen in een houten kist. Twee kleinere scarabeeën waren gemaakt van hout en zandsteen. Er zijn ook drie beelden van krokodillen ontdekt met daarin de mummies van kleine krokodillen. Een grote verzameling van godenbeelden is ook opgegraven waaronder 73 bronzen Osirisbeelden en 6 houten Ptah-Sokar-Osiris beelden. Een reliëf met de naam koning Psammetichos I uit de 26ste dynastie is ook ontdekt.

Lees het artikel: Mummified lion cubs discovered in Egyptian necropolis.
Meer foto: Cat Mummies and Wooden Cat Statues Discovered at Ancient Egyptian Burial Complex.
Lees ook het artikel: Katten, krokodillen en mogelijk leeuwen: Egypte toont archeologische vondst.

Ibissen niet gekweekt

Op woensdag 13 november 2019 werd bekend dat wetenschappers van de Griffith University in South East Queensland Australië hebben ontdekt dat heilige ibissen in het oude Egypte uit hun natuurlijke habitats werden verzameld om op rituele wijze te worden geofferd.
In de oudheid werden catacomben gevuld met gemummificeerde heilige Ibissen. Het was gebruikelijk dat de vogels als heilige dieren werden verzorgd en aanbeden binnen de omheiningsmuren van de tempelcomplexen. Bij hun overlijden werden de ibissen op rituele wijze gebalsemd en aan de god Thoth gewijd. In het totaal heeft deze religieuze praktijk tot vele miljoenen ibismummies geleid. Maar hoe de Egyptenaren over zoveel vogels konden beschikken was tot voor kort een raadsel. Op basis van enkele teksten en voorstellingen in graven, is men er lange tijd van uitgegaan dat men de vogels kweekte om ze vervolgens in volières te verzorgen. Dit blijkt bij nader inzien niet het geval te zijn geweest.

Lees het artikel: Ancient Egyptians gathered birds from the wild.

Beeldje van Nykaoeptah

In januari 2019 is vastgesteld dat er in Nederland een illegaal opgegraven beeld uit Egypte in de kunsthandel terecht is gekomen. Het gaat om een kalkstenen onbeschilderd beeld van de hoge ambtenaar Nykaoeptah uit de 5de dynastie wiens graf zich op een heuvel in Zuid-Sakkara bevindt. Hoe lastig het is te bewijzen dat een voorwerp illegaal is opgegraven, leest u in het artikel. Het ontbreken van een goed gedocumenteerde verzamelgeschiedenis vormt een serieuze aanwijzing voor een mogelijk illegale herkomst. In de internationale museumwereld is het gemeengoed om alleen oudheden aan te kopen waarvan de verzamelgeschiedenis teruggaat tot voor 1970, het jaar dat het Verdrag ter bescherming van het immaterieel cultureel erfgoed werd aangenomen.

Lees het artikel: De illegale handel in de grafgiften van Ny-Kau-Ptah.

Papyrus collectie Turijn ontsloten

Een intensief en omvangrijk project heeft zijn beslag gekregen in het Museo Egizio in Turijn. Na maanden van voorbereiding heeft men vanaf begin oktober 2019 de gehele gefotografeerde papyruscollectie van het museum in een hoge resolutie beschikbaar gesteld via het internet. De collectie bestaat uit bijna 700 manuscripten en meer dan 17.000 papyrusfragmenten. Het merendeel van de papyri dateert uit de Ramessiden Tijd en is zeer waarschijnlijk afkomstig uit het arbeidersdorp Deir el-Medina. De papyri behoorden waarschijnlijk tot leden van het bestuur over het Dal der Koningen. De collectie herbergt een aantal unieke en beroemde teksten zoals de Turijnse koningslijst, de Turijnse stakingspapyrus die de vroegste geregistreerde stakingen in de wereldgeschiedenis beschrijft, de juridische papyrus Turijn met het verslag van een samenzwering tegen Ramses III, de Satirisch-Erotische Papyrus die een glimp geeft van de humor van de bewoners van Deir el-Medina. Ook is de Goudmijnkaart, de oudste bekende landkaart in detail te bekijken.

Bekijk de hoge resolutiefoto’s via: Museo Egizio, COLLEZIONE PAPIRI

Podcast met Huub Pragt

Op woensdag 16 oktober 2019 was egyptoloog Huub Pragt te gast bij Wilde Haren de Podcast. De makers van het programma zeggen zelf dat Wilde Haren de Podcast gaat over jeugdig enthousiasme in een wereld die vraagt om structuur en organisatie. Men gaat bewust onvoorbereid een vraaggesprek aan met de genodigde. Dat kunnen bekende ondernemers of sporters zijn. Ook wetenschappers, journalisten, rappers en programmamakers worden hiervoor uitgenodigd.

De podcast is te bekijken op Youtube.com/WildeHarendePodcast.

https://www.instagram.com/wildeharendepodcast
https://twitter.com/wildeharendepc
https://www.facebook.com/wildeharendepodcast

Dertig mummiekisten ontdekt in El-Assasif

Op woensdag 15 oktober 2019 werd bekend gemaakt dat in Loeksor op de westoever van de Nijl een cachette is ontdekt die dertig verzegelde mummiekisten bevatte. De kisten zijn aangetroffen in de necropool van El-Assasif. Dit grafveld is op ongeveer 600 meter verwijderd van het keteldal Deir-el-Bahri met de beroemde tempel van koningin Hatsjepsoet. De mummiekisten verkeren in zeer goede staat. Op basis van de beschildering van de kisten kan worden vastgesteld dat zij voornamelijk dateren uit de 21ste dynastie. In het verleden zijn meer van dit soort cachettes aangetroffen in dit gebied. De eigenaren van de mummiekisten waren dan veelal priesters of hoge ambtenaren die vaak nauwe familiaire hadden met het koningshuis in het zuiden van Egypte.

Lees het artikel: Archeologen vinden twintig vrijwel intacte doodskisten in Luxor.
Bekijk de video van 1:42: Vondst van de eeuw: Egypte toont 30 sarcofagen.

Hawass ontdekt atelier

De bekende Egyptische archeoloog Zahi Hawass heeft een opgravingsconcessie in het Westelijke Dal van het Dal der Koningen. Al jaren is hij in de directe omgeving van KV23, het graf van farao Eje op zoek naar het gaf van koningin Anchesenamon, de echtgenote van Toetanchamon. Op donderdag 10 oktober 2019 maakte Hawass bekend dat hij tijdens zijn zoektocht is gestuit op een werkplaats voor het vervaardigen van aardewerk en inlegmateriaal voor mummiekisten. Het aardewerk dat is aangetroffen dateert uit het einde van de 18de dynastie.

Lees het artikel en bekijk de video: Egyptian archaeologists uncover ancient ‘industrial area’ filled with royal artifacts.