Betalingsvoorwaarden

Geplaatst op

Beeldmerk voor Betalingsvoorwaarden. Het wegen van goud in TT343, het graf van BeniaVoordat u zich voor een opleiding of reis aanmeldt of wanneer u een product wilt bestellen, dient u de onderstaande algemene voorwaarden door te nemen. U doet uw aanmelding of bestelling namelijk via een van de formulieren van deze website. Na verzending van het formulier krijgt u een pagina in beeld waarin uw aanmelding of bestelling wordt bevestigd. Deze pagina vermeldt tevens het factuurnummer van het bestelde product en het bankrekeningnummer van het bedrijf Huub Pragt Egyptoloog. De betaling van uw bestelling verloopt niet via een automatische bankoverschrijving, creditcard, PayPal of Ideal. Na uw bestelling ontvangt u binnen vijf werkdagen een factuur per e-mail. Na aanmelding heeft u een bedenktijd van twee weken om kosteloos te annuleren. De geldende betalingsvoorwaarden treft u op deze pagina aan na de algemene voorwaarden. 

Algemene voorwaarden Huub Pragt Egyptoloog

Het bedrijf Huub Pragt Egyptoloog staat geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder het nummer 32078730.
Adres: Marmontweg 21, 3711 BG Austerlitz. De hieronder opgesomde algemene voorwaarden van het bedrijf Huub Pragt Egyptoloog kunt u ook bekijken en downloaden als een pdf door te klikken op: Algemene voorwaarden.

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten, leveringen en diensten van welke aard ook tussen opdrachtgever en Huub Pragt Egyptoloog, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

De algemene voorwaarden van de opdrachtgever gelden niet, tenzij de aanvaarding daarvan door Huub Pragt Egyptoloog schriftelijk is bevestigd.

Artikel 1. Definities

 1. Onder opdrachtgever wordt verstaan de persoon, organisatie of onderneming die de opdracht tot het verrichten van werkzaamheden c.q. het verlenen van diensten of het verstrekken van adviezen verstrekt.
 2. Onder opdracht wordt verstaan het verzoek van opdrachtgever aan Huub Pragt Egyptoloog om tegen betaling werkzaamheden te verrichten, waaronder het geven van scholing, trainingen, lessen, lezingen en rondleidingen, dan wel adviezen te geven of diensten te verlenen.
 3. Onder werkzaamheden wordt verstaan al wat Huub Pragt Egyptoloog ten behoeve van opdrachtgever binnen het kader van de door deze verstrekte scholing en/of opdracht maakt en/of onderneemt c.q. laat maken en/of doet ondernemen.

Artikel 2. Offertes

 1. De door Huub Pragt Egyptoloog gemaakte offertes zijn vrijblijvend; zij zijn geldig gedurende 30 dagen, tenzij anders aangegeven.
 2. De in een offerte vermelde prijzen zijn inclusief BTW. Huub Pragt Egyptoloog is voor scholing niet Btw-plichtig en de producten die onder scholing vallen zijn daarom met 0 % BTW belast. Huub Pragt Egyptoloog staat geregistreerd bij het CRKBO (Centraal Register Kort Beroeps Onderwijs).

Artikel 3. Overeenkomst

 1. Een overeenkomst tussen partijen wordt geacht tot stand te zijn gekomen op het moment dat Huub Pragt Egyptoloog de opdracht schriftelijk aan opdrachtgever bevestigt, dan wel aanvangt met de feitelijke uitvoering van de opdracht.
 2. Een overeenkomst tussen partijen heeft altijd een tijdelijk karakter.
 3. Opdrachtgever heeft twee weken bedenktijd alvorens de overeenkomst schriftelijk te bevestigen aan Huub Pragt Egyptoloog.

Artikel 4. Uitvoering van de overeenkomst

 1. Huub Pragt Egyptoloog zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.
 2. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Huub Pragt Egyptoloog het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
 3. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Huub Pragt Egyptoloog aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs kan aannemen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Huub Pragt Egyptoloog verstrekt worden.
 4. Huub Pragt Egyptoloog is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Huub Pragt Egyptoloog is uitgegaan van door de opdrachtgever en/of deelnemers aan de scholing verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.

Artikel 5. Wijzigingen in de overeenkomst

 1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat voor een behoorlijke uitvoering het noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig schriftelijk aanpassen.
 2. Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Huub Pragt Egyptoloog zal de opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen.
 3. Indien wijziging of aanvulling op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties heeft, zal Huub Pragt Egyptoloog de opdrachtgever hierover tevoren inlichten. Indien een prijsafspraak is overeengekomen zal Huub Pragt Egyptoloog daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van deze prijsafspraak tot gevolg heeft.
 4. In afwijking van lid 3 zal Huub Pragt Egyptoloog geen meerkosten in rekening kunnen brengen indien de wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan Huub Pragt Egyptoloog kunnen worden toegerekend.

 Artikel 6. Geheimhouding

 1. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is verteld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

Artikel 7. Intellectuele eigendommen

 1. Onverminderd het bepaalde in artikel 5 van deze voorwaarden behoudt Huub Pragt Egyptoloog zich de rechten en bevoegdheden voor die haar toekomen op grond van de Auteurswet.
 2. Alle door Huub Pragt Egyptoloog verstrekte stukken, zoals scholingsvoorstellen, lesmateriaal, offertes, rapporten, adviezen, etc., zijn uitsluitend bestemd om gebruikt te worden door de opdrachtgever en mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming van Huub Pragt Egyptoloog worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt worden, of ter kennis van derden worden gebracht.

Artikel 8. Opschorting

 1. Huub Pragt Egyptoloog is gerechtigd de uitvoering van de opdracht op te schorten c.q. te staken op het moment dat opdrachtgever zijn verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst niet nakomt.

Artikel 9. Overmacht

 1. Indien Huub Pragt Egyptoloog door overmacht of andere buitengewone omstandigheden niet tijdig in staat is haar verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst na te komen, heeft Huub Pragt Egyptoloog het recht de overeenkomst binnen redelijke termijn alsnog uit te voeren, ofwel indien uitvoering binnen een redelijke termijn niet mogelijk is, de overeenkomst geheel of gedeeltelijk ontbonden te verklaren.
 2. Opdrachtgever is in dat geval niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst, noch tot het vorderen van enige schadevergoeding.

Artikel 10. Beëindiging van de opdracht

 1. Indien Huub Pragt Egyptoloog langer dan 20 aaneengesloten werkdagen niet in staat is de opdracht te vervullen of Huub Pragt Egyptoloog schriftelijk te kennen geeft dat dat het geval zal zijn, kan opdrachtgever besluiten een vervanger voor Huub Pragt Egyptoloog in te zetten voor de uitvoering van de overeengekomen opdracht. Opdrachtgever is in dit geval niet gerechtigd tot enige schadevergoeding.
 2. Huub Pragt Egyptoloog heeft het recht zich direct en zonder enige verdere verplichting uit een opdracht terug te trekken indien:
 3. op grond van omstandigheden die zich aan haar invloed onttrekken een goede opdrachtvoering wordt belemmerd.
 4. zich feiten of omstandigheden zijdens de opdrachtgever voordoen die naar het oordeel van Huub Pragt Egyptoloog strijdig kunnen zijn met de Wet en/of de in het reguliere verkeer gebruikte normen.
 5. Indien één der partijen aantoonbaar tekort is geschoten in de verplichtingen welke hij binnen het raam van deze overeenkomst op zich heeft genomen, is de andere partij gerechtigd tussentijds en zonder tussenkomst van wie dan ook de overeenkomst onmiddellijk te beëindigen. In alle gevallen is de opdrachtgever gehouden de door Huub Pragt Egyptoloog in redelijkheid gemaakte kosten en geleden schade direct te voldoen.

Artikel 11. Gebreken, klachttermijnen

 1. Klachten worden te allen tijde vertrouwelijk behandeld.
 2. Klachten over het geleverde product of de verrichte werkzaamheden door Huub Pragt Egyptoloog kunnen binnen een week na vaststelling, doch uiterlijk binnen dertig dagen na levering van het product of voltooiing van de betreffende werkzaamheden door de opdrachtgever schriftelijk worden ingediend bij Huub Pragt Egyptoloog.
 3. Klager ontvangt binnen 4 weken na het indienen van de klacht een schriftelijke beslissing.
 4. Indien klager zich met deze beslissing niet kan verenigen, kan klager binnen dertig dagen na ontvangst van de beslissing schriftelijk een met redenen omkleed en van onderliggende bewijsstukken voorzien beroep instellen tegen de beslissing op de klacht en wel bij een onafhankelijke derde, de heer mr. drs. R.G.M. van der Pas, Strijbeekseweg 11A, 4851 SK Ulvenhout. Voor het indienen van een beroepschrift is de klager geen bijdrage verschuldigd.
 5. De beslissing in beroep wordt gegeven binnen vier weken na ontvangst van een beroepschrift dat voldoet aan de eisen van lid 4 van dit artikel. Indien een langere tijd nodig is om onderzoek te doen, wordt de opdrachtgever hiervan binnen een week in kennis gesteld.
 6. Klachten en de afhandeling daarvan (al dan niet in beroep) worden vastgelegd en voor een periode van twee jaar na dagtekening bewaard.
 7. Indien een klacht via de beroepsmogelijkheid bij Mr. drs. R.G.M. van der Pas is neergelegd en als gegrond wordt opgevat, dan is zijn oordeel als onafhankelijke derde bindend voor Huub Pragt Egyptoloog. De eventuele consequenties die hieruit voortvloeien worden door Huub Pragt Egyptoloog adequaat en binnen redelijke termijn afgehandeld.

Artikel 12. Honorarium

 1. Huub Pragt Egyptoloog stelt door middel van een offerte een honorarium vast. Het honorarium is, indien relevant, uitgesplitst naar BTW en reis- en verblijfkosten.
 2. Indien geen honorarium wordt overeengekomen, zal het honorarium worden vastgesteld op grond van werkelijk bestede uren. Het honorarium wordt berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven van Huub Pragt Egyptoloog, geldende voor de periode waarin de werkzaamheden worden verricht, tenzij een daarvan afwijkend uurtarief is overeengekomen.
 3. Bij opdrachten met een looptijd van meer dan 2 maanden zal maandelijks worden gefactureerd.

Artikel 13. Betaling

Betaling dient te geschieden voorafgaand aan de uitvoering van de opdracht door overschrijving van het verschuldigde bedrag naar rekeningnummer NL09ABNA0555858898 t.n.v. H.J. Pragt, tenzij met opdrachtnemer anders is overeengekomen.

 1. Bij gebreke van tijdige betaling door opdrachtgever is deze vanaf de vervaldatum van de betreffende facturen of declaraties aan Huub Pragt Egyptoloog de wettelijke rente verschuldigd per maand of gedeelte van een maand over het per de eerste van iedere maand vervallen saldo. Voor betalingsherinneringen wordt € 15,- per herinnering in rekening gebracht. Alle kosten die Huub Pragt Egyptoloog ter incasso van het verschuldigde maakt, zijn voor rekening van opdrachtgever en worden tenminste gesteld op 15% van de verschuldigde hoofdsom.
 2. In geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van de opdrachtgever zullen de verplichtingen van de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar zijn.

Artikel 14. Annulering van een cursus, lezing of rondleiding

 1. Huub Pragt Egyptoloog zal de gewijzigde voorwaarden voor een cursus, lezing of rondleiding tijdig aan de opdrachtgever toezenden.
 2. Indien opdrachtgever de opdracht schriftelijk en aangetekend annuleert, is hij/zij, afhankelijk van de omschreven annuleringstermijn, gehouden de volgende percentages van de hoofdsom aan Huub Pragt Egyptoloog te voldoen:

Tot 3 weken voorafgaand aan de opdracht: 0% van de hoofdsom.

Tot 1 week voorafgaand aan de opdracht: 50% van de hoofdsom.

Vanaf 1 week voorafgaand aan de opdracht: 100% van de hoofdsom.

Artikel 15. Voorwaarden en annulering van een reis of excursie

 1. Bij deelname aan een door Huub Pragt geleide reis of excursie gelden in principe de annuleringsvoorwaarden van de reisorganisatie waar de reis wordt geboekt.
 2. Huub Pragt zal de gewijzigde voorwaarden op een door hem, zonder de tussenkomst van een reisbureau, georganiseerde reis of excursie tijdig aan de opdrachtgever toezenden.
 3. Wanneer Huub Pragt Egyptoloog een reis binnen of buiten Nederland aanbiedt zonder de tussenkomst van een reisbureau, dan gelden de volgende voorwaarden:
 4. U bent als deelnemer zelf verantwoordelijk voor het boeken van eventuele vliegtickets en het regelen van de nodige visa.
 5. U bent zelf verantwoordelijk voor het bij u hebben van de benodigde reisdocumenten, zoals een aan alle geldigheidsvereisten voldoend paspoort.
 6. In geval van nood is Huub Pragt verplicht u hulp en bijstand te verlenen. Dit kan ernstig worden belemmerd wanneer er geen beroep kan worden gedaan op de hulp van een bij een reisverzekering inbegrepen SOS-centrale. U bent daarom verplicht een volledig dekkende reisverzekering af te sluiten.
 7. Wanneer de reisovereenkomst is aangegaan, is de deelnemer verplicht een aanbetaling te doen van minimaal 10% van de totale reissom. Deze aanbetaling dient te worden voldaan onmiddellijk na totstandkoming van de reisovereenkomst. Uiterlijk 6 weken voor aanvang van de reis, moet het restant van de reissom zijn betaald aan Huub Pragt Egyptoloog.
 8. Het bedrijf Huub Pragt Egyptoloog is geen reisorganisatie en derhalve geen lid van het Algemeen Nederlands Verbond van Reisondernemingen (ANVR) en de Stichting Garantiefonds Reisgelden (SGR). Voor wat betreft aansprakelijkheid inzake onvoorziene calamiteiten tijdens een reis of excursie wordt verwezen naar artikel 16.1.
 9. Indien opdrachtgever de opdracht schriftelijk en aangetekend annuleert, is hij/zij, afhankelijk van de omschreven annuleringstermijn, gehouden de volgende percentages van de totale reissom aan Huub Pragt Egyptoloog te voldoen:

Tot 6 weken voor aanvang van de reis: 40% van de totale reissom.

Tot 3 weken voor aanvang van de reis: 50% van de totale reissom.

Tot 1 week voor aanvang van de reis: 75% van de totale reissom.

Vanaf een week voor aanvang van de reis: 100% van de totale reissom

U kunt zich verzekeren voor de gevolgen van een annulering middels een annuleringsverzekering.

Artikel 16. Aansprakelijkheid

 1. Behoudens in geval van aantoonbare opzet of grove schuld, draagt de organisatie Huub Pragt Egyptoloog, noch de privépersoon Huub Pragt aansprakelijkheid voor schaden en/of verliezen die in het kader van de opdracht, of op welke wijze dan ook daarmee samenhangend, worden veroorzaakt aan derden of aan de opdrachtgever zelf. De aansprakelijkheid is uitsluitend voor de opdrachtgever.
 2. Hierbij inbegrepen zijn ook fysieke schaden en letsel. Derden en opdrachtgever zijn zich bewust van risicoaanvaarding bij alle fysieke onderdelen gedurende de uitvoering van een opdracht.
 3. De aansprakelijkheid van Huub Pragt Egyptoloog is beperkt tot het bedrag van het honorarium dat aan opdrachtgever in rekening is gebracht.

Artikel 17. Geschillenbeslechting

 1. De rechter in het arrondissement waarin Huub Pragt Egyptoloog is gevestigd, is bevoegd tot kennisneming van geschillen tussen opdrachtgever en Huub Pragt Egyptoloog, zulks onverminderd de wettelijke bepalingen betreffende de bevoegdheden van enige kantonrechter.

Artikel 18. Toepasselijk recht

 1. Op elke overeenkomst tussen Huub Pragt Egyptoloog en opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.

Artikel 19. Wijziging van de voorwaarden

 1. Huub Pragt Egyptoloog is bevoegd wijzigingen in deze voorwaarden aan te brengen. Deze wijzigingen gelden vanaf het aangekondigde tijdstip van inwerkingtreden. Huub Pragt Egyptoloog zal de gewijzigde voorwaarden tijdig aan de opdrachtgever toezenden.

De laatste wijziging in deze voorwaarden vond plaats per ingaande 15 mei 2020. Deze voorwaarden vervangen alle eerder opgestelde voorwaarden.

Betalingsvoorwaarden opleidingen, cursussen en rondleidingen

Uiterlijk twee weken voor aanvang van een opleiding, cursus of rondleiding dient het verschuldigde bedrag te zijn overgemaakt naar ABN-AMRO-rekening NL09ABNA0555858898 ten name van H.J. Pragt te Austerlitz, onder vermelding van het betreffende product en factuurnummer. Voor het geven van lezingen en cursussen of voor het verzorgen een rondleiding of een excursie of het geven van lessen voor onderwijsinstellingen is het bedrijf Huub Pragt Egyptoloog niet btw-plichtig. Al deze producten vallen onder scholing en zijn daarom met 0 % btw belast. Het bedrijf Huub Pragt Egyptoloog staat geregistreerd bij het CRKBO (Centraal Register Kort Beroeps Onderwijs). Alle overige vermelde prijzen bij de in deze website vermelde producten zijn inclusief btw.

Annuleren cursussen en rondleidingen

Tot drie weken voor aanvang van door Huub Prag Egyptoloog georganiseerde cursus of rondleiding kunt u uw inschrijving schriftelijk ongedaan maken. Indien het verschuldigde bedrag reeds is overgemaakt, wordt het volledige bedrag op uw rekening teruggestort. Daarna kan tot een week voor aanvang schriftelijk worden geannuleerd. De kosten hiervoor bedragen de helft van het verschuldigde bedrag. Vanaf zeven dagen voor aanvang bent u het volledige bedrag verschuldigd.
Twee weken voor aanvang van een door Huub Pragt Egyptoloog georganiseerde cursus of rondleiding geldt de volgende regel. Bij een belangstelling van minder dan twaalf deelnemers kan het product komen te vervallen. Indien het geld reeds is overgemaakt op de rekening van Huub Pragt Egyptoloog, dan wordt het volledige bedrag op uw rekening teruggestort.

Betalingsvoorwaarden bestellen boeken en syllabi

Bij het bestellen van een door Huub Pragt geschreven boek of syllabus krijgt u binnen enkele dagen een exemplaar toegezonden. U dient pas te betalen wanneer u het product heeft ontvangen. De verzending gaat namelijk vergezeld van een factuur. Hierop treft u dan de betalingsgegevens aan. De rekening dient te worden voldaan naar ABN-AMRO-rekening NL09ABNA0555858898 ten name van H.J. Pragt te Austerlitz, onder vermelding van de titel van de syllabus of het boek en het factuurnummer.

Betalingsvoorwaarden bestellen boek Opper-Nubië en videoreeks Hiërogliefenschrift

Na uw bestelling van het boek Opper-Nubië uit de reeks Rijk der Farao’s via het bestelformulier op deze website, ontvangt u een factuur per e-mail. Nadat het totaalbedrag van € 42,50 plus verzendkosten door u is overgemaakt op ABN-AMRO-rekening NL85ABNA0579729133 ten name van H.J. Pragt te Austerlitz wordt het boek toegezonden.

Na uw bestelling van de Videoreeks Hiërogliefenschrift, ontvangt u binnen vijf werkdagen een emailbericht van Huub Pragt. Bij dit bericht is een factuur ingevoegd met een betalingsverzoek. Nadat u het bedrag van € 72,- heeft overgemaakt, krijgt u een email toegezonden met daarin een link en een wachtwoord. De loginnaam om de link te activeren is uw emailadres. Vanaf het moment van activering kunt u de achtdelige Videoreeks Hiërogliefenschrift onbeperkt blijven bekijken.

Reizen met reisbureau

De reizen die Huub Pragt leidt, worden in principe in samenwerking met een erkende reisorganisatie georganiseerd. In feite wordt de boeking dus geplaatst bij de betreffende reisorganisatie. Het zijn dan ook de reisvoorwaarden van de reisorganisatie die gelden bij een boeking van een reis. De algemene voorwaarden voor de producten van het bedrijf Huub Pragt Egyptoloog gelden niet voor deze reizen. De reisorganisatie is lid van het Algemeen Nederlands Verbond van Reisondernemingen (ANVR) en de Stichting Garantiefonds Reisgelden (SGR). De reisorganisatie heeft een jarenlange ervaring in het organiseren van op maat gemaakte groepsreizen. Het maximumaantal deelnemers aan de reizen bedraagt 24 personen. Wanneer men zich individueel aanmeldt op ‘kamerindeling’, dan zullen alleen personen van hetzelfde geslacht bij elkaar op een tweepersoonskamer worden geplaatst. Indien uit de samenstelling van de groep blijkt dat een dergelijke combinatie niet kan worden gerealiseerd, dan zal alsnog een éénpersoonskamer moeten worden betrokken. Dit houdt tevens in dat de éénpersoonskamertoeslag zal moeten worden betaald.

Annuleren reizen met reisbureau

Indien u uw reis dient te annuleren, dan gelden annuleringsvoorwaarden zoals die staan beschreven in de reisvoorwaarden van de reisorganisatie. Met het oog hierop wordt geadviseerd een annuleringsverzekering af te sluiten. Het reisbureau kan dit voor u in orde maken. Bij een belangstelling van minder dan twaalf deelnemers, kan een reis komen te vervallen. Indien u de reissom gedeeltelijk of in zijn geheel heeft overgemaakt, dan wordt het betreffende bedrag op uw rekening teruggestort. Een eventuele restitutie geldt ook voor een via het reisbureau afgesloten reis- of annuleringsverzekering.

Reizen zonder reisbureau

Voor de betaling van een door Huub Pragt Egyptoloog georganiseerde reis binnen of buiten Nederland, zonder de tussenkomst van een reisbureau, gelden de volgende voorwaarden:

 1. U bent als deelnemer zelf verantwoordelijk voor het boeken van eventuele vliegtickets en het regelen van de nodige visa.
 2. U bent zelf verantwoordelijk voor het bij u hebben van de benodigde reisdocumenten, zoals een aan alle geldigheidsvereisten voldoend paspoort.
 3. In geval van nood is Huub Pragt Egyptoloog verplicht u hulp en bijstand te verlenen. Dit kan ernstig worden belemmerd wanneer er geen beroep kan worden gedaan op de hulp van een bij een reisverzekering inbegrepen SOS-centrale. U bent daarom verplicht een volledig dekkende reisverzekering af te sluiten.
 4. Wanneer de reisovereenkomst is aangegaan, bent u als deelnemer verplicht een aanbetaling te doen van minimaal 10% van de totale reissom. Deze aanbetaling dient te worden voldaan onmiddellijk na totstandkoming van de reisovereenkomst. Uiterlijk 6 weken voor aanvang van de reis, dient het restant van de reissom te zijn betaald aan Huub Pragt Egyptoloog.
 5. Het bedrijf Huub Pragt Egyptoloog is geen reisorganisatie en derhalve geen lid van het Algemeen Nederlands Verbond van Reisondernemingen (ANVR) en de Stichting Garantiefonds Reisgelden (SGR). Voor wat betreft aansprakelijkheid inzake onvoorziene calamiteiten tijdens een reis of excursie wordt verwezen naar artikel 16.1. van de Algemene Voorwaarden.

De laatste wijziging in deze betalingsvoorwaarden vond plaats op 10 mei 2017.
Deze betalingsvoorwaarden vervangen alle eerder opgestelde betalingsvoorwaarden.