Betalingsvoorwaarden (terms of payment)

Posted on

Beeldmerk voor Betalingsvoorwaarden. Het wegen van goud in TT343, het graf van BeniaVoordat u zich voor een cursus of reis aanmeldt of wanneer u een product wilt bestellen, dient u onderstaande betalingsvoorwaarden door te nemen. U doet uw aanmelding of bestelling via een van de formulieren van deze website. Na verzending van het formulier krijgt u een pagina in beeld waarin uw aanmelding of bestelling wordt bevestigd. Deze pagina vermeldt tevens het factuurnummer van het bestelde product en het bankrekeningnummer van het bedrijf Huub Pragt Egyptoloog. U krijgt echter binnen vijf werkdagen per e-mail of per post een factuur toegezonden.

Het bedrijf Huub Pragt Egyptoloog staat geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder het nummer 32078730.
Adres: Marmontweg 21, 3711 BG Austerlitz. Voor meer informatie leest u hier de: Algemene voorwaarden.

Cursussen en rondleidingen

Uiterlijk twee weken voor aanvang van een cursus of rondleiding dient het verschuldigde bedrag te zijn overgemaakt naar ABN-AMRO-rekening NL09ABNA0555858898 ten name van H.J. Pragt te Austerlitz, onder vermelding van het betreffende product en factuurnummer. Voor het geven van lezingen en cursussen of voor het verzorgen een rondleiding of een excursie of het geven van lessen voor onderwijsinstellingen is het bedrijf Huub Pragt Egyptoloog niet btw-plichtig. Al deze producten vallen onder scholing en zijn daarom met 0 % btw belast. Het bedrijf Huub Pragt Egyptoloog staat geregistreerd bij het CRKBO (Centraal Register Kort Beroeps Onderwijs). Alle overige vermelde prijzen bij de in deze website vermelde producten zijn inclusief btw.

Annuleren cursussen en rondleidingen

Tot drie weken voor aanvang van door Huub Prag Egyptoloog georganiseerde cursus of rondleiding kunt u uw inschrijving schriftelijk ongedaan maken. Indien het verschuldige bedrag reeds is overgemaakt, wordt het volledige bedrag op uw rekening teruggestort. Daarna kan tot een week voor aanvang schriftelijk worden geannuleerd. De kosten hiervoor bedragen de helft van het verschuldigde bedrag. Vanaf zeven dagen voor aanvang bent u het volledige bedrag verschuldigd.
Twee weken voor aanvang van een door Huub Pragt Egyptoloog georganiseerde cursus of rondleiding geldt de volgende regel. Bij een belangstelling van minder dan twaalf deelnemers kan het product komen te vervallen. Indien het geld reeds is overgemaakt op de rekening van Huub Pragt Egyptoloog, dan wordt het volledige bedrag op uw rekening teruggestort.

Reizen met reisbureau

De reizen die Huub Pragt leidt, worden in principe in samenwerking met een erkende reisorganisatie georganiseerd. In feite wordt de boeking dus geplaatst bij de betreffende reisorganisatie. Het zijn dan ook de reisvoorwaarden van de reisorganisatie die gelden bij een boeking van een reis. De algemene voorwaarden voor de producten van het bedrijf Huub Pragt Egyptoloog gelden niet voor deze reizen. De reisorganisatie is lid van het Algemeen Nederlands Verbond van Reisondernemingen (ANVR) en de Stichting Garantiefonds Reisgelden (SGR). De reisorganisatie heeft een jarenlange ervaring in het organiseren van op maat gemaakte groepsreizen. Het maximumaantal deelnemers aan de reizen bedraagt 24 personen. Wanneer men zich individueel aanmeldt op ‘kamerindeling’, dan zullen alleen personen van hetzelfde geslacht bij elkaar op een tweepersoonskamer worden geplaatst. Indien uit de samenstelling van de groep blijkt dat een dergelijke combinatie niet kan worden gerealiseerd, dan zal alsnog een éénpersoonskamer moeten worden betrokken. Dit houdt tevens in dat de éénpersoonskamertoeslag zal moeten worden betaald.

Annuleren reizen met reisbureau

Indien u uw reis dient te annuleren, dan gelden annuleringsvoorwaarden zoals die staan beschreven in de reisvoorwaarden van de reisorganisatie. Met het oog hierop wordt geadviseerd een annuleringsverzekering af te sluiten. Het reisbureau kan dit voor u in orde maken. Bij een belangstelling van minder dan twaalf deelnemers, kan een reis komen te vervallen. Indien u de reissom gedeeltelijk of in zijn geheel heeft overgemaakt, dan wordt het betreffende bedrag op uw rekening teruggestort. Een eventuele restitutie geldt ook voor een via het reisbureau afgesloten reis- of annuleringsverzekering.

Reizen zonder reisbureau

Voor de betaling van een door Huub Pragt Egyptoloog georganiseerde reis binnen of buiten Nederland, zonder de tussenkomst van een reisbureau, gelden de volgende voorwaarden:

 1. U bent als deelnemer zelf verantwoordelijk voor het boeken van eventuele vliegtickets en het regelen van de nodige visa.
 2. U bent zelf verantwoordelijk voor het bij u hebben van de benodigde reisdocumenten, zoals een aan alle geldigheidsvereisten voldoend paspoort.
 3. In geval van nood is Huub Pragt Egyptoloog verplicht u hulp en bijstand te verlenen. Dit kan ernstig worden belemmerd wanneer er geen beroep kan worden gedaan op de hulp van een bij een reisverzekering inbegrepen SOS-centrale. U bent daarom verplicht een volledig dekkende reisverzekering af te sluiten.
 4. Wanneer de reisovereenkomst is aangegaan, bent u als deelnemer verplicht een aanbetaling te doen van minimaal 10% van de totale reissom. Deze aanbetaling dient te worden voldaan onmiddellijk na totstandkoming van de reisovereenkomst. Uiterlijk 6 weken voor aanvang van de reis, dient het restant van de reissom te zijn betaald aan Huub Pragt Egyptoloog.
 5. Het bedrijf Huub Pragt Egyptoloog is geen reisorganisatie en derhalve geen lid van het Algemeen Nederlands Verbond van Reisondernemingen (ANVR) en de Stichting Garantiefonds Reisgelden (SGR). Voor wat betreft aansprakelijkheid inzake onvoorziene calamiteiten tijdens een reis of excursie wordt verwezen naar artikel 16.1. van de Algemene Voorwaarden.

Traveling without a travel agency

For the payment of a trip organized by Huub Pragt Egyptoloog within or outside the Netherlands, without the intervention of a travel agency, the following conditions apply:

 • As a participant you are responsible for booking your own airline tickets and arranging the necessary visas.
 • You are responsible for having the necessary travel documents with you, such as a passport that meets all validity requirements.
 • In case of an emergency Huub Pragt Egyptoloog is obliged to provide you with help and assistance. This can be seriously hampered if the assistance of an SOS center that is included in a travel insurance is not available. You are therefore obliged to take out full coverage travel insurance.
 • As soon as the agreement on the trip is confirmed, the participant is obliged to make a down payment of at least 10% of the total travel sum. This deposit must be paid immediately after the conclusion of the travel agreement. The remainder of the travel sum must be paid to Huub Pragt Egyptoloog no later than 6 weeks before the start of the trip.
  Huub Pragt Egyptoloog is not a travel organisation and therefore not a member of the General Dutch Association of Travel Companies (ANVR). The organisation Huub Pragt Egyptoloog is neither a member of the Stichting Garantiefonds Reisgelden (SGR). With regard to liability for unforeseen emergencies during a trip or excursion, reference is made to Article 16.1. of the General Terms and Conditions of the organisation Huub Pragt Egyptoloog.

Annuleren reizen zonder reisbureau

Indien u uw door Huub Pragt Egyptoloog georganiseerde reis schriftelijk en aangetekend annuleert, bent u afhankelijk van de omschreven annuleringstermijn, gehouden de volgende percentages van de totale reissom aan Huub Pragt Egyptoloog te voldoen:

Tot 6 weken voor aanvang van de reis: 40% van de totale reissom.
Tot 3 weken voor aanvang van de reis: 50% van de totale reissom.
Tot 1 week voor aanvang van de reis: 75% van de totale reissom.
Vanaf een week voor aanvang van de reis: 100% van de totale reissom.

U kunt zich verzekeren voor de gevolgen van een annulering middels een annuleringsverzekering.

Bij een belangstelling van minder dan acht deelnemers, kan een reis komen te vervallen. Indien u de reissom gedeeltelijk of in zijn geheel heeft overgemaakt op de rekening van Huub Pragt Egyptoloog, dan wordt het volledige bedrag op uw rekening teruggestort.

Cancellation of a trip without a travel agency

Cancellation of a booking to a trip organised by Huub Pragt Egyptoloog needs to be done in writing and by registered mail. You are obliged to pay Huub Pragt Egyptoloog the following percentages of the total travel sum, depending on the cancellation period described:

Up to 6 weeks before the start of the trip: 40% of the total travel sum.
Up to 3 weeks before the start of the trip: 50% of the total travel sum.
Until 1 week before the start of the trip: 75% of the total travel sum.
From a week before the start of the trip: 100% of the total travel sum.

It is recommended that you insure yourself for the consequences of a cancellation by means of a cancellation insurance.

With a subscription of less than eight participants, a trip can be canceled. If you have partially or fully transferred the travel sum to Huub Pragt Egyptoloog, the relevant amount will be refunded to your account.

Bestellen boeken en syllabi

Bij het bestellen van een door Huub Pragt geschreven boek of syllabus krijgt u binnen enkele dagen een exemplaar toegezonden. U dient pas te betalen wanneer u het product heeft ontvangen. De verzending gaat namelijk vergezeld van een factuur. Hierop treft u dan de betalingsgegevens aan. De rekening dient te worden voldaan naar ABN-AMRO-rekening NL09ABNA0555858898 ten name van H.J. Pragt te Austerlitz, onder vermelding van de titel van de syllabus of het boek en het factuurnummer.

Deze betalingsvoorwaarde geldt niet bij de bestelling van het boek Opper-Nubië uit de reeks Rijk der Farao’s. Na uw bestelling via het bestelformulier op deze website ontvangt u een factuur per e-mail. Nadat het totaalbedrag van € 42,50 plus verzendkosten door u is overgemaakt op ABN-AMRO-rekening NL85ABNA0579729133 ten name van H.J. Pragt te Austerlitz wordt het boek toegezonden.

De laatste wijziging in deze betalingsvoorwaarden vond plaats op 10 mei 2017.
Deze betalingsvoorwaarden vervangen alle eerder opgestelde betalingsvoorwaarden.